Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID


Pöördkonnad

jälgima-tüüpi

jälgima-tüüpi (ÕSis arvatud 50. tüübi alla) kuulub a) umbes 30 /2 III i, e/-sõna, nagu `meeldi/ma, `tarbi/ma, `puhke/ma, ja b) kaks /(C)le/-sõna: `loetle/ma, `taotle/ma. Nende sõnade vormistik kattub täie­likult avatud elama-tüübiga. Suletud tüübi moodustavad nad seetõttu, et tavaliselt on niisuguse algvormiga sõnad astmevahelduslikud (vt M 175, 189).