Sisujuht

-(a)m (nimisõnaliide) SM20--SM21

-(a)rd (nimisõnaliide) SM20, SM22

-(i)stu (nimisõnaliide) SM20, SM23

-(u)r (omadussõnaliide) SM33, SM35

-(V)r (nimisõnaliide) SM20, SM22

-(V)s (omadussõnaliide) SM33, SM35

aastaarvu kirjutamine O54

aasta-tüüp M126

abessiiv vt ilmaütlev kääne

abimäärsõna e afiksaaladverb M10

abisõna M1

ablatiiv vt alaltütlev kääne

abstraktne kääne e grammatiline

kääne M49

abstraktne nimisõna M4

adessiiv vt alalütlev kääne

adjektiiv vt omadussõna

adpositsioon vt kaassõna

adverb vt määrsõna

adverbiaal vt määrus

adverbiaalatribuut vt määrustäiend

aeg e tempus M72, M85--M90

aeg SÜ15, SÜ24--SÜ29

afiksaaladverb vt abimäärsõna

afirmatiiv vt jaatav kõneliik

agent vt tegija

agentadverbiaal vt tegijamäärus

aglutinatsioon M16

ahelverb SÜ12

-ahta- (verbiliide) SM9, SM14

ainsus e singular M66--M67

ainsussõna e singulare tantum-sõna M4, M66

ajakaassõna M11

ajakirjanduse sõnavara e publitsistlik sõnavara L30

ajalause SÜ122

ajalooline leksikoloogia vt diakrooniline leksikoloogia

ajalooline põhimõte e traditsiooni põhimõte O4, O38

ajaloosündmuste nimetamine O31

ajama M173

ajamäärsõna e temporaaladverb M7

ajamäärus e temporaaladverbiaal SÜ49, 59++62

aktiiv SÜ20

aktiivne sõnavara L22

aktsent O9

aktuaalne tähendus L47

alaleütlev kääne e allatiiv M58

alaltütlev kääne e ablatiiv M60

alalütlev kääne e adessiiv M59

alamsaksa laenud L10

alfabeetiline sõnaraamat vt tähestikuline sõnaraamat

algtähendus e esmane tähendus L47

algustäheortograafia O24--O37

algustähtlühend O47

algvorm e võtmevorm M18, L2

algvõrre e positiiv M100--M101

alistav sidend SÜ68, SÜ122 ++124, 126

alistav sidesõna M13

alistus e subordinatsioon SÜ3, SÜ122

allatiiv vt alaleütlev kääne

allegooria e mõistukuju L45

allofoon SJ10

allomorf e morfeemivariant SJ10, M15

allonüüm vt rööpnimi

alus e (grammatiline) subjekt SÜ8, SÜ34--SÜ36

aluseta lause SÜ36

aluskeelendile toetuv tehistüvi L17

aluslause SÜ122

aluslühend SÜ134

alustüve astme nõrgenemine SM5

alustüve lühenemine SM5

alustüvi SM2

alveolaar vt hambasombuhäälik

amerikanism L21

ametinimetuste õigekiri O37

ametliku stiili sõnavara L30

anakronism L23

analoogiavorm M20

anglitsism L21

antitees e vastandus L35

antonüümia L34

antonüümid e vastandsõnad L34

antonüümisõnaraamat L62

antroponüüm vt isikunimi

antroponüümia L55

antroponüümika L55

apellatiiv vt üldnimi

-ar (nimisõnaliide) SM20, SM22

araabia laenud L11

argikeelne sõnavara L30

argoo vt släng

arhaism L23

armas-tüüp M156

arv e nuumerus M47, M66--M71, SÜ15--SÜ19

arvsõna e numeraal M6

arvsõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40

arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine O43

asearvsõna e pronumeraal M8

asemäärsõna e proadverb M9

asendumine M29

asendus SÜ76--SÜ78

asenimisõna e prosubstantiiv M8

aseomadussõna e proadjektiiv M8

asesõna e pronoomen M2, M8

asesõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40

aspektverb SÜ38

assimilatsioon M29

astmemuutus M22

astmevaheldus M21, M22--M34

astmevaheldusmall M22, M30--M34

asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste nimetamine O26

-ata- (verbiliide) SM9, SM14

atribuut vt täiend

au M117

augmentatiiv e suurendussõna L28

aunimetuste õigekiri O37

autasude nimetamine O32

automatiivsus SM11

avatud muuttüüp M114

baassõnastik vt põhisõnastik

balti laenud L10

barbarism L21

-bi- (verbiliide) SM9, SM11

-bik (nimisõnaliide) SM20, SM22

bilabiaal vt huulhäälik

-bu- (verbiliide) SM9, SM11

bürokraatia släng L25

-da- (verbiliide) SM9--SM10

da-lühend SÜ134

da-tegevusnimi e da-infinitiiv M73--M74

definiitsus vt määratus

deminutiiv e vähendussõna L28

de-mitmus M69

demonstratiivpronoomen vt näitav asesõna

denotatiivne tähendus L47

dentaal vt hammashäälik

derivaat vt tuletis

derivatsioon vt tuletus

deskriptiivne sõnaraamat vt kirjeldav sõnaraamat

deskriptiivsõna L8

des-lühend SÜ134--SÜ135, SÜ137

des-vorm e gerundiiv M73, M80

determinatiivpronoomen vt määratlev asesõna

diakrooniline leksikoloogia e ajalooline leksikoloogia L1

dialektism L24

diftong O6

diftongi õigekiri O15

-dik (nimisõnaliide) SM20, SM22

diskursus vt vestlus

dissimilatsioon M29

-dle- (verbiliide) SM9, SM15

-du- (verbiliide) SM9, SM11

düsfemism L33

-e : -e (nimisõnaliide) SM20--SM21

-e : -me (nimisõnaliide) SM20--SM21

eba- SM26, SM37

ebakindlad kokkukirjutised O45

-eeri- (verbiliide) SM18

-eeru- (verbiliide) SM18

eesliide e prefiks SM2

eesnimi L55

eessõna e prepositsioon M11

eesti (päritolu) tüvevara L7--L8

eesti keele foneemid O6

eesti tähestik O1

eesvokaal O6

eitav kõneliik e negatiiv M97, M99

eitus SÜ31--SÜ33

eksistentsiaallause vt olemasolulause

eksonüüm O18, L57

eksotism L21

ekspressiivne tähendus L47

-el (nimisõnaliide) SM20, SM22

elama-tüüp M167

elatiiv vt seestütlev kääne

ellips vt väljajätt

elliptiline lause vt lünklause

emanimi e matronüüm L55

ema++pesa-tüüp M119

endonüüm L57

enesekohane asesõna e refleksiivpronoomen M8

enesekohane tegusõna e refleksiivne verb M3

enneminevik e pluskvamperfekt M85, M89, SÜ26

-er (nimisõnaliide) SM20, SM22

eraldav sidesõna M13

erand M19, M115

erikeel vt släng

eriküsilause SÜ72

erileksikoloogia L1

esimene välde O10

esisuurtäht O24

esitlema-tüüp M168

esmane tähendus vt algtähendus

essiiv vt olev kääne

estitsism L21

etnonüüm vt rahvanimi

etümoloogia L53

etümoloogiasõnaraamat L53, L62

eufemism e peitesõna L33

evidentsiaalsus SÜ30

f ja š õigekiri O16

faktitiiviliited SM9--SM10

fennism L21

finaaladverbiaal vt otstarbemäärus

finiitne vorm vt pöördeline vorm

fleksioon e fusioon M16

fookus SÜ7

fookustama SÜ7

foneem SJ10, O6

foneemi pikkus O9

foneemtranskriptsioon vt fonoloogiline transkriptsioon

foneetika vt häälikuõpetus

foneetiline põhimõte e hääldusläheduse põhimõte O4

foneetiline transkriptsioon e häälduskiri SJ10, O4

fonoloogia SJ11

fonoloogiline transkriptsioon e foneemtranskriptsioon O4

fonotaktika SJ10

formatiiv M15

fraas SJ10, SÜ5

fraseem e püsiühend L51

fraseologism L51

fraseologismide päritolu L52

fraseoloogia L51

fraseoloogiasõnaraamat L52, L60

frekventatiiviliited SM9, SM15--SM16

frekventatiivne tegusõna M3

frikatiiv vt hõõrdhäälik

funktsionaalstiil L30

fusioon vt fleksioon

geenus vt tegumood

genitiiv vt omastav kääne

genitiivatribuut vt nimisõnaline täiend omastavas käändes

genuiintüvevara, genuiinne tüvevara vt põlistüvevara

genuiintüvi, genuiinne tüvi vt põlistüvi

germaani laenud L10

germanism L21

-gi ja -ki õigekiri O11

-gi- (verbiliide) SM9, SM16

-gil (määrsõnaliide) SM41

-gile (määrsõnaliide) SM41

grammatika SJ9, SJ11

grammatiline kääne vt abstraktne kääne

grammatiline objekt vt sihitis

grammatiline predikaat vt öeldis

grammatiline seos SÜ3

grammatiline subjekt vt alus

grammatiline tuletus SM3

grammatiline tähendus L47

grammatilised sünonüümid L32

grammatiseeruma L2, SÜ12, SÜ14, SÜ30

-gu- (verbiliide) SM9, SM16

h õigekiri O12, O16

habe-tüüp M129

habitiivadverbiaal vt valdajamäärus

hambasombuhäälik e alveolaar O6

hammashäälik e dentaal O6

hargtäiend L54

harva esinev sõna L27

hea M117

heebrea laenud L11

heliline kaashäälik O6

helitu kaashäälik O6

hiina laenud L11

hispaania laenud L11

historism L23

holonüüm L36a

homofoonid L37

homograafid L37

homonüümia L37

homonüümid L37

homonüümika L37

homonüümikonflikt L39

homonüümisõnaraamat L62

homonüümsed lekseemid L39

homonüümsed sõnavormid L38

hulga- ja määralause SÜ122

hulga- ja määramäärsõna M7

hulga(sõna)fraas SÜ5, SÜ113--SÜ117

hulga-, mõõdu- ja määrakaassõna M11

hulgasõna SÜ5, SÜ113--SÜ117

huulhäälik e bilabiaal O6

hõõrdhäälik e frikatiiv O6

häälduskiri vt foneetiline transkriptsioon

hääldusläheduse põhimõte vt foneetiline põhimõte

hääldussõnaraamat e ortoeepiasõnaraamat L62

häälik SJ10, O5

häälikkiri O1

hääliku akustilised omadused O5

hääliku moodustuskoht O5--O6

hääliku moodustusviis O5--O6

hääliku pikkus O9

häälikuline muutus (sõnamoodustuses) SM5

häälikusümboolika L8

häälikute moodustamine O5

häälikute pikkusastmed O9

häälikute pikkuse märkimine O14

häälikuõpetus e foneetika SJ9, SJ11

hübriidsõna L12

hüdronüüm vt veekogunimi

hüperonüüm L36

hüponüüm L36

hüponüümia L36

hüppama-tüüp M188

hüüdlause SÜ75

hüüdnimi L55

hüüdsõna e interjektsioon M14

hüüumärk O63

hüüund SÜ132

-i (nimisõnaliide) SM20, SM22

-i- (verbiliide) SM9, SM16

i ja j õigekiri O13

ideograafilised sünonüümid L32

idiolekt SJ2

idiomaatika L51

idiomaatiline L51

idioom L51

-ik (nimisõnaliide) SM20, SM22

-ik (omadussõnaliide) SM33, SM35

illatiiv vt sisseütlev kääne

ilmaütlev kääne e abessiiv M64

ilukirjanduse sõnavara L30

i-mitmus M70

imperatiiv vt käskiv kõneviis

imperfekt vt lihtminevik

impersonaal vt umbisikuline tegumood

indefiniitpronoomen vt umbmäärane asesõna

indefiniitsus vt määramatus

indikatiiv vt kindel kõneviis

indoeuroopa ja indoiraani laenud L10

inessiiv vt seesütlev kääne

infiniitne vorm vt käändeline vorm

infinitiiv vt da-tegevusnimi, vat-tegevusnimi

inglise laenud L11

inhoatiiv M3

instruktiiv vt viisiütlev kääne

instrumentaaladverbiaal vt vahendimäärus

interjektsioon vt hüüdsõna

interrogatiiv-relatiivpronoomen vt küsiv-siduv asesõna

intransitiivne lause vt sihitu lause

intransitiivne verb e intransitiivne tegusõna vt sihitu verb e sihitu tegusõna

irooniline sõna L28

-is (nimisõnaliide) SM20--SM21

isanimi e patronüüm L55

-ise- (verbiliide) SM9, SM13

ise M159

iseseisvad sõnad M1

isik SÜ5, SÜ15--SÜ16

isiku- ja asjaliited SM20, SM22

isikuline asesõna e personaalpronoomen M8

isikuline tegumood e personaal M83, SÜ20

isikunimede algustäht O28

isikunimede lühendamine O49

isikunimi e antroponüüm L55

isikustamine vt personifitseerimine

isikuta lause SÜ37

itaalia laenud L11

i-ülivõrre M103

-ja (nimisõnaliide) SM20, SM22

jaatav kõneliik e afirmatiiv M97--M98

jaatus SÜ31

jalg vt kõnetakt

jaotiste nummerdamine O55

-jas (omadussõnaliide) SM33--SM34

jooma-tüüp M165

juhusõna e okasionaalsõna L27

juhutähendus e okasionaaltähendus L47

julgema M173

jussiiv vt möönev kõneviis

jutumärgid O24, O64, SÜ128, L45

juursõna vt lihtsõna

juus-tüüp M137

jõud-tüüp M141a

jõuline-tüüp M136

jälgima-tüüp M170

järelliide e sufiks SM2

järgarvsõna M6

järgarvude numbritega kirjutamine O52

jätma-tüüp M177

-k (nimisõnaliide) SM20--SM21

kaasaütlev kääne e komitatiiv M65

kaashäälik e konsonant O5--O6

kaashäälikute liigitus O6

kaashäälikuühend e konsonantühend O6

kaashäälikuühendi õigekiri O15

kaasnemismäärus e komitatiivadverbiaal SÜ49, SÜ54

kaasrõhk O8

kaasrõhuline silp O8

kaassõna e adpositsioon M11

kaassõnade kokku- ja lahkukirjutamine O45

kaassõnafraas SÜ5, SÜ118

kaastekst vt kontekst

kaasus vt kääne

kadu M29

kahekeelne sõnaraamat vt kakskeelne sõnaraamat

kahju M124

kaks M150

kakskeelne sõnaraamat e kahekeelne sõnaraamat L62

kalambuur L39

kaldkriips O68

kallis M158

-kas (nimisõnaliide) SM20, SM22

-kas (omadussõnaliide) SM33, SM34

kategooria vt morfoloogiline kategooria

kategooria liikmed M45

kategoriaalne tähendus M1, L47

katkendlühend O47

katkestusjooned O69

katkestuspunktid O69

kaudkõne e oratio obliqua SÜ127--SÜ128

kaudlaenud L11

kaudne kõneviis e kvotatiiv M91, M95, SÜ30

kaudne käsk SÜ73

kaunis M158

kaupade nimetamine O35

kausaaladverbiaal vt põhjusmäärus

kausatiiviliited SM9--SM10

kausatiivne tegusõna M3

-ke(ne) (käändsõnaliide) SM38

-ke(ne) (nimisõnaliide) SM20, SM24

keegi M159

keeld SÜ32, SÜ73

keeldlause 73

keeldsõna vt tabusõna

keelekorraldus SJ9

keeleloome L4

keelsus L57

kellaaja kirjutamine O54

kerge aktsent O9

kes M159

-kesi (määrsõnaliide) SM41

keskkõrge vokaal O6

kesksõna e partitsiip M73, M77--M79

kesksõnalühend SÜ136--SÜ137

keskvõrre e komparatiiv M100, M102

-ki- (verbiliide) SM9, SM16

-ki ja -gi õigekiri O11

kiil(lause) SÜ130--SÜ133

-kil (määrsõnaliide) SM41

-kile (määrsõnaliide) SM41

kindel kõneviis e indikatiiv M91--M92, SÜ30

kindlad kokkukirjutised O45

kiri SJ12, O1

kirjakeel SJ2, SJ4

kirjakeele sõnaraamat L60

kirjanikusõnaraamat L60

kirjavahemärgid O56--O69, SÜ89--SÜ90, SÜ110--SÜ112, SÜ121, SÜ126, SÜ128, SÜ133, SÜ137

kirjaviis O2, vt ka korrapäratu kirjaviis, vana kirjaviis, uus kirjaviis

kirjeldav sõnaraamat e deskriptiivne sõnaraamat L62

kirjeldav täiend SÜ99

klusiil vt sulghäälik

koer-tüüp M146

kogeja SÜ6

kogejalause SÜ9

kogu või ala väljendavad liited SM20, SM23

kohakaassõna M11

kohakääne M50

kohalause SÜ122

-kohaline vt -valentne

kohamurre e lokaalne murre SJ2--SJ3, L24

kohamäärsõna e lokaaladverb M7

kohamäärus e lokaaladverbiaal SÜ49, SÜ55--SÜ58

kohanimede algustäht O25

kohanimede kokku- ja lahkukirjutamine O41

kohanimi e toponüüm L56

kohus M158

koi++idee-tüüp M117

kokku- ja lahkukirjutamine O38--O45

kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted O38

kole-tüüp M128

kollokatsioon L41

kolmainus M158

kolmas välde O10

koloratiivtarind SÜ12

koma O57, SÜ89--SÜ90, SÜ110--SÜ112, SÜ121, SÜ126, SÜ133, SÜ137

komitatiiv vt kaasaütlev kääne

komparatiiv vt keskvõrre

komparatsioonikategooria vt võrdluskategooria

kompositsioon vt liitmine

-kond (nimisõnaliide) SM20, SM23

konditsionaal vt tingiv kõneviis

konditsionaaladverbiaal vt tingimusmäärus

kongruents vt ühildumine

konjunktsioon vt sidesõna

konkreetne kääne e semantiline kääne M50

konkreetne nimisõna M4

konnotatiivne tähendus e konnotatsioon L47

konsonandi lisandumine SM5

konsonant vt kaashäälik

konsonantühend vt kaashäälikuühend

konstruktsioonigrammatika SÜ3

kontekst e kaastekst SÜ79, SÜ81

kontekstiellips SÜ79, SÜ81

kontekstipõhimõte O38

kontekstuaalsed sünonüümid L32

kontinuatiiviliited SM9, SM13

kontinuatiivne tegusõna M3

kontraarne vastandus L34

kontradiktoorne vastandus L34

kontsessiivadverbiaal vt mööndusmäärus

koolon O58, SÜ89, SÜ110, SÜ121, SÜ128

koondlause SÜ84--SÜ90

koordinatiivtarind vt rindtarind

koordinatsioon vt rinnastus

korrapäratu kirjaviis SJ5

kosmonüüm L56

-ku- (verbiliide) SM9, SM16

kumbki M159

-kuti (määrsõnaliide) SM41

kuupäeva kirjutamine O54

kvantumimäärus SÜ49, SÜ61

kvotatiiv vt kaudne kõneviis

kõik M150

kõne SJ12

kõneelundid O5

kõnekäänd L51

kõnelema-tüüp M169

kõneliik M72, M97--M99, SÜ15, SÜ30--SÜ33

kõnetakt e jalg O8

kõneviis e moodus M72, M91--M96, SÜ15, SÜ30

kõrge vokaal O6

kõrgkeelne sõnavara L29

kõrihäälik e larüngaal O6

kõrvallause SÜ119, SÜ122--SÜ129

kõrvallause asesõnaline vaste SÜ122

kõrvutav leksikoloogia L1

käima-tüüp M165

käsi-tüüp M149

käskima-tüüp M184

käskiv kõneviis e imperatiiv M91, M94, SÜ30

käsklause SÜ73

käändeline vorm e infiniitne vorm M3, M72--M80

käändkonnad M116

käändsõna M46

käändsõna + omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine O42

käändsõna astmevaheldusmallid M31

käändsõna lõpumuutus M40

käändsõna lõpuvaheldusmallid M43

käändsõna nimetavas + verb SM19

käändumatu omadussõna SÜ100

kääne e kaasus M47--M65

külghäälik e lateraal O6

küsijätk SÜ72

küsilause SÜ72

küsimärk O62

küsiv-siduv asesõna e interrogatiiv-relatiivpronoomen M8

küünal-tüüp M154

-la (nimisõnaliide) SM20, SM23

laadimuutus M29

labiodentaal O6

ladina kiri O1

ladina laenud L12

ladina pooleesliited ja pooljärelliited L12

ladina tähestik O1

ladinakeelsed lühendid O49

laen vt laenkeelend

laenamine L9

laenfraseologism L52

laenkeelend e laen L9

laensõna L9

laentähendus L13

laentüvevara L10

laentüvi L10

lagi-tüüp M145

laiend SÜ3

-lane (nimisõnaliide) SM20, SM22

-lane (omadussõnaliide) SM33, SM35

larüngaal vt kõrihäälik

laskma M186

lastekeelne sõnavara L26

lateraal vt külghäälik

laulma-tüüp M178

lause SJ10, SÜ1

lause moodustaja SÜ2

lause moodustajastruktuur SÜ2

lause põhitüübid SÜ9

lauseanalüüs SÜ10

lauseeitus SÜ31--SÜ32

lauseliige SÜ8

lauselühend SJ10, SÜ5, SÜ134--SÜ137

lausesisene asendus SÜ76--SÜ77

lausetevaheline asendus SÜ78

lausetüübid suhtluseesmärgi järgi SÜ70--SÜ75

lauseõpetus e süntaks SJ11, SÜ1

-lda- (verbiliide) SM9--SM10

-ldane (omadussõnaliide) SM33, SM35

-ldasa (määrsõnaliide) SM41

-le- (verbiliide) SM9, SM15

lekseem L2

leksika vt sõnavara

leksikaalne sõna L2

leksikaalne tuletus SM3

leksikaalne tähendus L42, L47

leksikaalne üksus L2

leksikaalsed suhted L31

leksikaalsed sünonüümid L32

leksikaliseeruma L2

leksikograafia SJ9, L59

leksikoloogia e sõnavaraõpetus SJ9, SJ11, L1

leksikostatistika vt sõnavarastatistika

-li (määrsõnaliide) SM41

lihtlause SÜ1

lihtminevik e imperfekt M85, M87, SÜ26

lihtsõna e juursõna SM2

lihttegusõna M3

lihtvorm M3, M72

lihtülivõrre M103

liide M15, SM2

liigisõna L54

liitarvsõnade käänamine M160

liitlause SÜ1, SÜ119--SÜ133

liitmine e kompositsioon SM2

liitmäärsõna SM42

liitne liitlause SÜ129

liitnimisõna SM27--SM32

liitomadussõna SM37--SM40

liitsõna SM2, SM4

liittegusõna e liitverb M3, SM19

liittegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44

liitvormid M3, M72

liitöeldis SÜ12

liitülivõrre M103

liivi-soome tüvevara L7

-lik (omadussõnaliide) SM33--SM34

-line (nimisõnaliide) SM20, SM22

-line (omadussõnaliide) SM33--SM34

lisand SÜ106--SÜ112

lisandumine M29

lisanimi L55

loe M158

loendamatu nimisõna M4, M66

loendatav nimisõna M4, M66

lokaaladverb vt kohamäärsõna

lokaaladverbiaal vt kohamäärus

lokaalne murre vt kohamurre

loomanimi e zoonüüm L55

loomatõugude nimetamine O20, O25

-lt (määrsõnaliide) SM41

lugema-tüüp M182

-lus (nimisõnaliide) SM20--SM21

lõpp M15

lõpumuutus M35, M39--M41

lõpuvaheldus M21, M35--M44

lõpuvaheldusmall M35, M42--M44

läbiv suurtäht O24

lähtetüvi M35

läti laenud L10

läänemeresoome keeled SJ1

läänemeresoome tüvevara L7

lühendisõnaraamat L60

lühendite kasutamine O46

lühendite kirjavahemärgid O48

lühendite kokku- ja lahkukirjutamine O49

lühendite käänamine O49

lühendite lugemine O49

lühenditest tuletamine O49

lühendusellips SÜ79--SÜ80

lühendusviisid O47

lühenenud muutetüvi M35

lühike häälik O9

lühike silp O7

lühike sisseütlev M55

lünklause e väljajätteline lause e elliptiline lause SÜ1, SÜ36, SÜ79--SÜ81

-m (nimisõnaliide) SM20--SM21

madal vokaal O6

madalkeelne sõnavara L29

magas-tüüp M131

maitsma ~ maitsema-tüüp M185

maks-lühend SÜ99--SÜ100

ma-lühend SÜ134

maks-vorm SÜ134

manner-tüüp M157

markeerima L29

mas-lühend SÜ134

mast-lühend SÜ134

mas-tarind e progressiivtarind SÜ29

mast-vorm M76

mas-vorm M76

mata-lühend SÜ134--SÜ135, SÜ137

mata-vorm M76

ma-tegevusnimi e supiin M73, M76

matronüüm vt emanimi

ma-vorm M76

mees M150

meronüüm L36a

meronüümia L36a

metafoor L45

metonüümia L45

-mik (nimisõnaliide) SM20, SM23

mikrotoponüüm vt väikekohanimi

mina M159

-mine (nimisõnaliide) SM20--SM21

-mine (omadussõnaliide) SM33, SM35

minema M171

minevik M85, M87--M90, SÜ26

mineviku kesksõna M79

minevikukeele sõnaraamat L60

mis M159

-misi (määrsõnaliide) SM41

miski M159

mitmekeelne sõnaraamat L62

mitmetähenduslik e polüseemiline L46

mitmetähenduslik sõna e polüseemiline sõna L37

mitmetähenduslikkus e polüseemia L46

mitmus e pluural M66, M68--M71

mitmusetüve moodustamine M71

mitmussõna e plurale tantum-sõna M4, M66

mitte- SM26, SM37

mittetäistähenduslik sõna M1

modaaladverb vt rõhumäärsõna

moesõna L50

momentaaniliited SM9, SM14

momentaanne tegusõna M3

monoseemia vt ühetähenduslikkus

monoseemiline vt ühetähenduslik

moodus vt kõneviis

moodustajaanalüüs SÜ10

moodustajaeitus SÜ31, SÜ33

moodustaja semantiline funktsioon SÜ6

moodustaja pragmaatiline funktsioon SÜ7

morfeem SJ10, M15

morfeemivariant vt allomorf

morfeemiline põhimõte vt morfoloogiline põhimõte

morfofonoloogia SJ11

morfoloogia vt vormiõpetus

morfoloogiasõnaraamat vt vormisõnaraamat

morfoloogiline analüüs M15

morfoloogiline kategooria M45

morfoloogiline põhimõte e morfeemiline põhimõte O4, O11

morfoloogiline süntees vt vormimoodustus

morfotaktika SJ10

-mu (nimisõnaliide) SM20, SM23

mugandama L18

mugandnimi O18, L57

murdeleksika vt murdesõnavara

murdesõna L24

murdesõnad kirjakeeles L15

murdesõnaraamat L60

murdesõnavara e murdeleksika L24

murdma-tüüp M180

murre vt kohamurre, sotsiaalne murre

muutetüvi M35

muutkond M115

muuttüüp M19, M113

muutumatu sõna M46

muutumatu sõna + nimisõna SM31

muutumatu sõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40

muutumatu sõna + omadussõna/kesksõna SM39

muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine O45

mõisteline sõnaraamat L61

mõistukuju vt allegooria

mõni M123

mõskma-tüüp M181

mõte-tüüp M152

mõtlema-tüüp M190

mõttekriips O61, SÜ89, SÜ110, SÜ121, SÜ133

mõttepunktid O69

märksõna L59

märksõnastik L59--L61

määramatus e indefiniitsus SÜ7

määratlev asesõna e determinatiivpronoomen M8

määratlev täiend SÜ99

määratus e definiitsus SÜ7

määrsõna e adverb M7

määrsõna + omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine O42

määrsõna + verb SM19

määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamine O45

määrsõnafraas SÜ5, SÜ118

määrsõnaliited SM41

määrus e adverbiaal SÜ8, SÜ49--SÜ64, SÜ90, SÜ112, SÜ65

määruslause SÜ122

määruslühend SÜ134--SÜ135, SÜ137

määrustäiend e adverbiaalatribuut SÜ98, SÜ102

mööndlause SÜ122

mööndusmäärus e kontsessiivadverbiaal SÜ49

möönev kõneviis e jussiiv M91, M96, SÜ30

naine M138

nali++sõber-tüüp M143

naljatlev sõna L28

nasaal vt ninahäälik

-nd (nimisõnaliide) SM20--SM21

-nda- (verbiliide) SM9--SM10

-ndik (nimisõnaliide) SM20, SM23

-ndus (nimisõnaliide) SM20--SM21

-ne (omadussõnaliide) SM33--SM34

-ne- (verbiliide) SM9, SM12

negatiiv vt eitav kõneliik

neologism vt uudiskeelend

neutraalne teema SÜ7

-ng (nimisõnaliide) SM20--SM21

-nik (nimisõnaliide) SM20, SM22

nimealis L54

nimede eestistamine L55

nimede keelsus L57

nimede käänamine M161

nimelähteste sõnade õigekiri O20

nimepartikkel L54

nimesõnaraamat L60

nimetav kääne e nominatiiv M51

nimetavaline liitumine SM29

nimetus L54

nimetuum L54

nimeõpetus vt onomastika

nimi e pärisnimi e prooprium M4, L54

nimisõna e substantiiv M4

nimisõna + nimisõna SM29

nimisõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O39

nimisõna + omadussõna SM37

nimisõnade eesliited SM20, SM26

nimisõnafraas SÜ5, SÜ98--SÜ11

nimisõnaliited SM20--SM26

nimisõnaline täiend omastavas käändes e genitiivatribuut SÜ98, SÜ101

nimi-tüüp M121

ninahäälik e nasaal O6

ninnutama L26

-nna (nimisõnaliide) SM20, SM22

nominaalstiil SÜ138

nominalisatsioon SÜ98, SÜ138

nominatiiv vt nimetav kääne

nominatiivne tähendus L47

noomen M2

normaallause SÜ9

normaalne astmevaheldus vt nõrgenev astmevaheldus

normatiivne sõnaraamat e preskriptiivne sõnaraamat L62

-nu (nimisõnaliide) SM20, SM22

nud-kesksõna M79

nud-lühend SÜ134--SÜ137

nugisõna vt parasiitsõna

null-liide SM2

nulltuletus vt otsetuletus

numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga O53

numbriga kirjutatud arvsõna käände näitamine O53

numbrite kasutamine O51

numbrite kirjutamine O51--O55

numbrite kokku- ja lahkukirjutamine O51

numbrite paigutamine tekstis O51

numbrite rühmitamine arvus O51

numeraal vt arvsõna

nurksulud O67

nuumerus vt arv

nõrgaastmeline tüvi M22

nõrgenev astmemuutus M26

nõrgenev astmevaheldus e normaalne astmevaheldus M32

nõu M117

näitav asesõna e demonstratiivpronoomen M8

nüüdiskeele sõnaraamat L60

objekt vt sihitis, tegevusobjekt

obliikva SÜ8

okasionaalsõna vt juhusõna

okasionaaltähendus vt juhutähendus

olema M171

olemasolulause e eksistentsiaallause SÜ9

olev kääne e essiiv M63

olevik e preesens M85--M86, SÜ25

oleviku kesksõna M78

oluline-tüüp M135

omadussõna e adjektiiv M5

omadussõna + nimisõna SM28

omadussõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40

omadussõna + omadussõna SM38

omadussõnade eesliited SM36

omadussõnafraas SÜ5, SÜ118

omadussõnaliited SM33--SM36

omadussõnaline täiend SÜ98--SÜ100

omaja SÜ6

omajalause SÜ9

omastav asesõna e possessiivpronoomen M8

omastav kääne e genitiiv M52

omastavaline liitumine SM29

omasõna L18

omasõnavara L18

onomastika e nimeõpetus L54

onomatopoeetiline sõna L8

-or (nimisõnaliide) SM20, SM22

oratio obliqua vt kaudkõne

oratio recta vt otsekõne

ortoeepiasõnaraamat vt hääldussõnaraamat

ortograafia e õigekiri e õigekirjutus O3

ortograafia põhimõtted O4

ortograafiasõnaraamat vt õigekirjutussõnaraamat

ortograafiline lause SÜ1

osaalus e partsiaalsubjekt SÜ35

osahomonüümid L39

osalause SJ10, SÜ5, SÜ119--SÜ133

osasihitis e partsiaalobjekt SÜ38--SÜ39, SÜ44

osastav kääne e partitiiv M53

osasünonüümid L32

osaöeldistäide e partsiaalpredikatiiv SÜ47--SÜ48

oskussõna e termin L22

oskussõnaraamat L60

oskussõnavara e terminoloogia L22

otsekõne e oratio recta SÜ127--SÜ128

otselaenud L11

otsene käsk M94, SÜ73

otsene tähendus L47

otsetuletus e nulltuletus SM2

otstarbelause SÜ122

otstarbemäärus e finaaladverbiaal SÜ49

pada++sõda-tüüp M144

palataalne konsonant O6

palatalisatsioon e peenendus O6

parasiitsõna e nugisõna L50

paronomaasia L40

paronüümia L40

paronüümid e sarnassõnad L40

paronüümisõnaraamat L62

partikkel M2

partitiiv vt osastav kääne

partitiivverb SÜ38

partitsiip vt kesksõna

partsiaalalus vt osaalus

partsiaalobjekt vt osasihitis

partsiaalpredikatiiv vt osaöeldistäide

passiiv SÜ20--SÜ23

passiivne sõnavara L22

patronüüm vt isanimi

patsient SÜ6

pea M117

pealause SÜ119

pealkirjade õigekiri O30

pearõhk O8

pearõhuline silp O8

peasõna SÜ5

peavormid M20

peenendus vt palatalisatsioon

peitesõna vt eufemism

pejoratiiv e pejoratiivne sõna L28

perekonnanimede käänamine M161

perekonnanimi L55

perfekt vt täisminevik

perifraas e ümberütlus L32--L33

perifrastiline verb SÜ12

perifrastiline verbivorm SÜ12

perioodikaväljaannete nimede algustäht O29

personaal vt isikuline tegumood

personaalpronoomen vt isikuline asesõna

personifitseerimine e isikustamine L45

pesema-tüüp M172

pidama M186

pikk häälik O9

pikk silp O7

pikkusmuutus M28

pikkuspõhimõte O38

pleonasm L49

plurale tantum-sõna vt mitmussõna

pluskvamperfekt vt enneminevik

pluural vt mitmus

polüseemia vt mitmetähenduslikkus

polüseemiline vt mitmetähenduslik

polüseemiline sõna vt mitmetähenduslik sõna

pooleesliide e prefiksoid SM4

poolitamine O7

pooljärelliide e sufiksoid SM4

poolvokaal O6

positiiv vt algvõrre

possessiivpronoomen vt omastav asesõna

postpositsioon vt tagasõna

prantsuse laenud L11

predikaat vt öeldis

predikatiiv vt öeldistäide

predikatiivilause vt öeldistäitelause

predikatiivlause vt öeldistäidelause

preesens vt olevik

prefiks vt eesliide

prefiksoid vt pooleesliide

prepositsioon vt eessõna

preskriptiivne sõnaraamat vt normatiivne sõnaraamat

preteeritum vt üldminevik

proadjektiiv vt aseomadussõna

proadverb vt asemäärsõna

produktiivsus SM8

professionalism L25

progressiivtarind vt mas-tarind

pronoomen vt asesõna

pronumeraal vt asearvsõna

prooprium vt nimi

prosubstantiiv vt asenimisõna

pseudonüüm vt varjunimi

publitsistlik sõnavara vt ajakirjanduse sõnavara

punkt O48, O56

põhi SÜ3

põhiarvsõna M6

põhiarvude numbritega kirjutamine O52

põhisõna SM4

põhisõnastik e baassõnastik L22

põhisõnavara L22

põhitähendus L47

põhivormid M20, M111--M112

põhjuskaassõna M11

põhjuslause SÜ122

põhjusmäärus e kausaaladverbiaal SÜ49

põimlause SÜ119, SÜ122--SÜ129

põimliitnimisõna SM27--SM31

põimliitomadussõna SM37--SM39

põimliitsõna SM4

põimtarind e subordinatiivtarind SÜ3

põlisfraseologism L52

põlistüvevara e genuiintüvevara L7

põlistüvi e genuiintüvi L7

päike(ne) M138

pärisnimi vt nimi

päritoluvõõrus L16

pärsia laenud L11

pääse-tüüp M153

pööratud astmevaheldus vt tugevnev astmevaheldus

pöördeline vorm e finiitne vorm M3, M72, SÜ11

pöördkonnad M162

pöördsõna M46

pöördsõna astmevaheldusmallid M34

pöördsõna lõpumuutus M41

pöördsõna lõpuvaheldusmallid M44

pöördsõnaraamat L61

pööre M72

püsiepiteet L48

püsiühend vt fraseem

-r (nimisõnaliide) SM20, SM22

rahvaetümoloogia L53

rahvanimi e etnonüüm L56

rahvuslikult seotud nimi L57

rahvusvaheline sõna L12

rajav kääne e terminatiiv M62

raske aktsent O9

ratas-tüüp M155

ratsu-tüüp M124

-rda- (verbiliide) SM9--SM10

redel++kringel-tüüp M127

reema SÜ7, SÜ91

referaat SÜ127--SÜ128

referent L42, SÜ7

refleksiiviliited SM9, SM11

refleksiivne verb vt enesekohane tegusõna

refleksiivpronoomen vt enesekohane asesõna

rehi M150

rektsioon vt sõltumine

rektsiooniadverbiaal vt sõltuvusmäärus

rektsioonisõnaraamat L62

relatiivlause SÜ123--SÜ125

relatiivpronoomen vt siduv asesõna

resultatiivlause vt tulemuslause

resultatiivne passiiv vt seisundipassiiv

retooriline küsilause SÜ72

retsiprookne tegusõna vt vastastikune tegusõna

retsiprookpronoomen vt vastastikune asesõna

riiginimede algustäht O27

-rik (nimisõnaliide) SM20, SM22

rindlause SÜ119--SÜ121

rindliitnimisõna SM32

rindliitomadussõna SM40

rindtarind e koordinatiivtarind SÜ4

rinnastav sidend SÜ68

rinnastav sidesõna M13, SÜ68

rinnastus e koordinatsioon SÜ64, SÜ105, SÜ119--SÜ121, SÜ129

Rooma numbrid O52

rootsi laenud L10

rubla M124

ruhi M150

russitsism, russism L21

rõhk O8

rõhumäärsõna e modaaladverb M12

rõhutu silp O8

rööpnimi e allonüüm L57

saama-tulevik SÜ28

saama-tüüp M165

saateväljend SÜ127--SÜ128

saatma-tüüp M176

saav kääne e translatiiv M61

sada M150

sagedaimad eesti perekonnanimed L55

sagedaimad eesti sõnad L22

sageduspõhimõte O38

sagedussõnaraamat L61

sai-tüüp M142

saksa laenud L10

sariverb SÜ12

sarnassõnad vt paronüümid

see M159

seestütlev kääne e elatiiv M57

seesütlev kääne e inessiiv M56

segmentaalfoneem SJ12, O6, O9

seisundimäärus SÜ49, SÜ63--SÜ64

seisundipassiiv e resultatiivne passiiv SÜ22

seletav sidesõna M13

seletussõnaraamat L62

semantika vt tähendusõpetus

semantiline L41

semantiline kolmnurk L42

semantiline kääne vt konkreetne kääne

semantiline põhimõte e tähenduspõhimõte O4, O38

semantiline subjekt SÜ6

semantilised tunnusjooned L41

semikoolon O59, SÜ89, SÜ121

seminar-tüüp M120

seotud laiend SÜ3

seotud tähendus L47

-si (määrsõnaliide) SM41

sidekriips O48, O60

sidend SÜ6, SÜ68--SÜ69

sidesõna e konjunktsioon M13

siduv asesõna SÜ68, SÜ124

siduv asemäärsõna SÜ68

sihiline lause e transitiivne lause SÜ9

sihiline verb e transitiivne verb e sihiline tegusõna e transitiivne tegusõna M3, SÜ37

sihitis e (grammatiline) objekt SÜ8, SÜ37--SÜ45

sihitisekäändeline määrus SÜ61

sihitislause SÜ122

sihitislühend SÜ134

sihitu lause e intransitiivne lause SÜ9

sihitu verbe intransitiivne verb e sihitu tegusõna e intransitiivne tegusõna M3, SÜ37

siil-tüüp M140

silbitamine O7

silp O7

sina M159

singular vt ainsus

singulare tantum-sõna vt ainsussõna

sisehäälikud O10

sisekohakääne M50

siselaen L15

sisseütlev kääne e illatiiv M54--M55

sisuline ühildumine SÜ3

-sk (nimisõnaliide) SM20, SM22

-skele- (verbiliide) SM9, SM15

-skle- (verbiliide) SM9, SM15

slaavi laenud L10

släng e argoo e žargoon e sotsiolekt e erikeel L25

slängileksika vt slängisõnavara

slängisõna L25

slängisõnad kirjakeeles L15

slängisõnaraamat L60

slängisõnavara e slängileksika L25

soolane-tüüp M134

soome laenud L10

soome-lapi tüvevara L7

soome-permi tüvevara L7

soome-ugri keeled SJ1

soome-ugri tüvevara L7

soome-volga tüvevara L7

soovlause SÜ74

sotsiaalne murre SJ2

sotsiolekt vt släng

-sta- (verbiliide) SM9--SM10

stampsõna L48

stampväljend L48

-sti (määrsõnaliide) SM41

stiil L29

stiilimõra L29

stiilisünonüümid L32

stiilivarjund L29

stiilivärving L29

stiimul SÜ6

-stik (nimisõnaliide) SM20, SM23

-stikku (määrsõnaliide) SM41

struktuurivõõrus L20

subjekt vt alus, tegevussubjekt

subordinatiivtarind vt põimtarind

subordinatsioon vt alistus

substantiiv vt nimisõna

sufiks vt järelliide

sufiksoid vt pooljärelliide

sufikstuletus SM2

suhtumis- ja suhtekaassõna M11

suletud muuttüüp M114

sulghäälik e klusiil O6

sulghäälikute õigekiri O11, O14

sulud SÜ110, SÜ133, vt ka ümarsulud, nurksulud

superlatiiv vt ülivõrre

supiin vt ma-tegevusnimi

supletiivne tüvi M21

suprasegmentaalfoneem SJ12, O9

suur algustäht O24

suurendussõna vt augmentatiiv

suurtähtlühend O47

suur-tüüp M147

sõidukinimede algustäht O36

sõimunimi L55

sõimusõna L29

sõlttäiend SÜ98

sõltumine e rektsioon SÜ3, SÜ65

sõltuvusmäärus e rektsiooniadverbiaal SÜ49

sõna SJ10, L2

sõna valdamine L3

sõnaartikkel L59

sõnajärg SÜ91--SÜ96, SÜ103--SÜ104

sõnakeeld vt tabu

sõnaliik M1

sõnamoodustus SJ11, SM1

sõnamoodustusviis SM2

sõnaraamat L59

sõnaraamatu tüüp L62

sõnaraamatute liigitus kirjelduse järgi L62

sõnaraamatute liigitus märksõnastiku sisu järgi L60

sõnaraamatute liigitus märksõnastiku ülesehituse järgi L61

sõnasemantika L41

sõnastik L59

sõnavara e leksika L4

sõnavara jagunemine hinnangulisuse järgi L28

sõnavara jagunemine sageduse järgi L27

sõnavara jagunemine tarvitusaja järgi L23

sõnavara jagunemine tarvitusulatuse järgi L22

sõnavara muutumine L4

sõnavara päritolu L6

sõnavara rikastumise allikad L5

sõnavara rikastumise viisid L5

sõnavara sotsiaalne jagunemine L25

sõnavara stiililine jagunemine L29

sõnavara territoriaalne jagunemine L24

sõnavarastatistika e leksikostatistika L58

sõnavaraõpetus vt leksikoloogia

sõnavorm SJ10, SÜ2, SÜ5, L2

sõnavormide homonüümia L38

sõnavälde vt välde

sõne L2

süda M132

sümbol e võrdkuju L45

sünekdohh L45

sünkrooniline leksikoloogia L1

sünonüümia L32

sünonüümid L32

sünonüümika L32

sünonüümisõnaraamat L32, L62

sünonüümkond L32

süntaks vt lauseõpetus

süntaktiline funktsioon SÜ8

süntaktiline tarind SÜ3--SÜ4

süntaktiline üksus SÜ5

zoonüüm vt loomanimi

žargoon vt släng

-t- (verbiliide) SM9--SM10

-ta- (verbiliide) SM9--SM10

tabu e sõnakeeld L33

tabusõna e keeldsõna L33

tagajärjelause SÜ122

tagasituletus SM1

tagasõna e postpositsioon M11

tagavokaal O6

taimesortide nimetamine O34

-tar (nimisõnaliide) SM20, SM22

tautoloogia L49

tavatähendus e usuaaltähendus L47

tav-kesksõna M78

tav-lühend SÜ134, SÜ136

teaduskeelne sõnavara L30

teatelaad SÜ30

teema SÜ7, SÜ91

tegema-tüüp M183

tegevusliited SM20--SM21

tegevusnimi vt ma-tegevusnimi, da-tegevusnimi, vat-tegevusnimi

tegevusobjekt SÜ6

tegevussubjekt SÜ6

tegija e agent SÜ6

tegijamäärus e agentadverbiaal SÜ49

tegijanimi SM22

tegumood e geenus M72, M82--M84, SÜ15, SÜ20--SÜ23

tegusõna e verb M3

tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44

tehissõna L17

tehistüvevara L17

tehistüvi L17

teine M138

teine välde O10

teisene tähendus L47

tekst SJ11

tekstikorpus SJ9

tekstilingvistika SJ12

-tele- (verbiliide) SM9, SM15

tema M159

temporaaladverb vt ajamäärsõna

temporaaladverbiaal vt ajamäärus

tempus vt aeg

teonimi SM20--SM21

termin vt oskussõna

terminatiiv vt rajav kääne

terminoloogia vt oskussõnavara

-ti (määrsõnaliide) SM41

tingimuslause SÜ122

tingimusmäärus e konditsionaaladverbiaal SÜ49

tingiv kõneviis e konditsionaal M91, M93, SÜ30

-tle- (verbiliide) SM9, SM15

too M159

toponüüm vt kohanimi

toponüümia L56

toponüümika L56

totaalobjekt vt täissihitis

totaalpredikatiiv vt täisöeldistäide

totaalsubjekt vt täisalus

traditsiooni põhimõte vt ajalooline põhimõte

traditsiooniline lauseanalüüs SÜ10

transitiivne lause vt sihiline lause

transitiivne verb e transitiivne

tegusõna vt sihiline verb e sihiline tegusõna

transkriptsioon O23

translatiiv vt saav kääne

translatiiviliited SM9, SM12

transliteratsioon O22

treima-tüüp M164

tremulant vt värihäälik

-ts (nimisõnaliide) SM20, SM22

-tse- (verbiliide) SM9, SM13

-tsi (määrsõnaliide) SM41

tsitaatsõna L19

tsitaatsõnade õigekiri O19

tsitaatväljend L19

-tu (nimisõnaliide) SM20, SM22

-tu (omadussõnaliide) SM33, SM34

tud-kesksõna M79

tud-lühend SÜ134, SÜ136

tugevaastmeline tüvi M22

tugevnev astmemuutus M26

tugevnev astmevaheldus e pööratud astmevaheldus M33

tulema-tüüp M171

tulemuslause e resultatiivlause SÜ12

tuletis e derivaat SM2

tuletus e derivatsioon SM2--SM3

tuletusalus SM2

tuletusliide SM2

tuletustüvi SM2

tulevik SÜ27--SÜ28

tuli-tüüp M122

tunnus M15

tõlkelaen L14

tõlkesõnaraamat L62

tõusma-tüüp M179

tähendus L42

tähenduse halvenemine L44

tähenduse kitsenemine L44

tähenduse laienemine L44

tähenduse muutumine L43

tähenduse paranemine L44

tähenduslaen L13

tähendusnihe L44

tähenduspõhimõte vt semantiline põhimõte

tähendusvarjund L47

tähendusvõrgustik L42

tähendusväli L42

tähendusõpetus e semantika SJ11, L41

tähendusülekanne L45

täheortograafia O11--O17

tähestikuline sõnaraamat e alfabeetiline sõnaraamat L61

tähistaja L42

tähistatu L42

tähtpäevade õigekiri O37

tähtsaimad sõnaraamatud L63

tähtsümbol O49

täiend e atribuut SÜ8, SÜ98--SÜ105, SÜ110

täiendlause SÜ122--SÜ125

täiendlühend SÜ134, SÜ136--SÜ137

täiendsõna SM4

täisalus e totaalsubjekt SÜ35

täishomonüümid L39

täishäälik e vokaal O5--O6

täishäälikute liigitus O6

täislause SÜ1

täisminevik e perfekt M85, M88, SÜ26

täissihitis e totaalobjekt SÜ38--SÜ44

täissünonüümid L32

täistähenduslik sõna M1

täisöeldistäide e totaalpredikatiiv SÜ47--SÜ48

täitesõna L48

türgi laenud L11

tüvehääliku teisenemine SM5

tüvemitmus M70--M71

tüveülivõrre M103

tüvi M15

tüüpsõna M19

-u (nimisõnaliide) SM20--SM21, SM24

-u- (verbiliide) SM9, SM11, SM16

umbisikuline lause SÜ37

umbisikuline tegumood e impersonaal M84, SÜ20--SÜ23

umbmäärane asesõna e indefiniitpronoomen M8

-ur (nimisõnaliide) SM20, SM22

urbonüüm L56

-us (nimisõnaliide) SM20--SM21

usuaaltähendus vt tavatähendus

uudiskeelend e neologism L23

uudissõna L23

uudissõnaraamat L60

uurali tüvevara L7

uus kirjaviis SJ6, O2

uus++küüs-tüüp M148

-v (omadussõnaliide) SM33, SM35

vaba laiend SÜ3

vaba tähendus L47

vabalt kombineeritud tehistüvi L17

vaeg- M2a

vaeglause SÜ1, SÜ36, SÜ82

vaegomadussõna M5

vaegpöördeline tegusõna M3

vahend SÜ6

vahendi- ja abinõukaassõna M11

vahendimäärus e instrumentaaladverbiaal SÜ42

valdaja SÜ9

valdajamäärus e habitiivadverbiaal SÜ49, SÜ51

-valentne e -kohaline SÜ3

valents SÜ3

valikküsilause SÜ73

valiktähtlühend O47

vana kirjaviis SJ5, O2

vanakreeka laenud L12

vanakreeka pooleesliited ja pooljärelliited L12

vanamoeline sõna L23

varjunimi e pseudonüüm L55

vastandav sidesõna M13

vastandsõnad vt antonüümid

vastandus vt antitees

vastanduse väljendamine L35

vastastikune asesõna e retsiprookpronoomen M8

vastastikune tegusõna e retsiprookne tegusõna M3

vat-lühend SÜ134

vat-tegevusnimi e vat-infinitiiv M73, M75

vedru M124

veekogunimi e hüdronüüm L56

-vel (määrsõnaliide) SM41

-vele (määrsõnaliide) SM41

vene laenud L10

vene-eesti transkriptsioon O23

vene-ladina transliteratsioon O22

verb vt tegusõna

verb + nimisõna SM30

verbi otsetuletus SM17

verbifraas SÜ5

verbiliited SM9--SM16

verbita lauselühend SÜ134, SÜ137

vestlema-tüüp M189

vestlus e diskursus SJ12

vestlusanalüüs SJ12, SÜ1

viisi- ja seisundikaassõna M11

viisi- ja seisundimäärsõna M7

viisilause SÜ122

viisimäärus SÜ49

viisiütlev kääne e instruktiiv M48

-vil (määrsõnaliide) SM41

-vile (määrsõnaliide) SM41

v-kesksõna M78

v-lühend SÜ134, SÜ136

vokaal vt täishäälik

vokaalmitmus M70--M71

vormel(lause) SÜ82

vormimoodustus e morfoloogiline süntees M15

vormipõhimõte O38

vormisõnaraamat e morfoloogiasõnaraamat L62

vormitüvi M21a

vormiõpetus e morfoloogia SJ11

vulgaarkeelend vt vulgarism

vulgaarsõnavara L29

vulgarism e vulgaarkeelend L29

võima-tüüp M165

võrdkuju vt sümbol

võrdlus L51

võrdlusaste e võrre M100

võrdluskategooria e komparatsioonikategooria M100--M103

võrdlussõna M46, M100--M103

võrre vt võrdlusaste

võtmevorm vt algvorm

võõrliited SM43

võõrnimede hääldus L18

võõrnimede käänamine M161a

võõrnimede õigekiri O18

võõrnimetuletiste õigekiri O21

võõrsõna O16, L19

võõrsõna struktuurivõõrus O16

võõrsõnade lõppsilbi täishääliku õigekiri O17

võõrsõnade lõppsulghääliku õigekiri O17

võõrsõnade õigekiri O16

võõrsõnaraamat L60

võõrsõnavara L19

võõrtäht O1

võõrtüveliste verbide tuletus SM18

vähendusliited SM20, SM24

vähendussõna vt deminutiiv

väike(ne) M138

väikekohanimi e mikrotoponüüm L56

väiketähtlühend O47

väitlause SÜ70

välde e sõnavälde O9--O10

väliskohakääne M50

väljajätt e ellips SÜ1, SÜ79--SÜ81, SÜ85--SÜ88

väljajätteline lause vt lünklause

väljendtegusõna e väljendverb M3, SÜ14

väljendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44

välte määramine O10

vältekriitilisi sõnu O10

vältemuutus M27

värihäälik e tremulant O6

õel-tüüp M130

õigekiri vt ortograafia

õigekirjutus vt ortograafia

õigekirjutussõnaraamat e ortograafiasõnaraamat L62

õlu M123

õnnelik-tüüp M141

õppima-tüüp M175

äike(ne) M138

-är (nimisõnaliide) SM20, SM22

öeldis e (grammatiline) predikaat SÜ8, SÜ11--SÜ33

öeldistäide e predikatiiv SÜ8, SÜ46--SÜ48

öeldistäidelause SÜ122

öeldistäidelühend SÜ134, SÜ136--SÜ137

öeldistäidelause e predikatiivlause SÜ122

öeldistäitelause e predikatiivilause SÜ9

-ör (nimisõnaliide) SM20, SM22

ühekeelne sõnaraamat L62

ühendav sidesõna M13

ühendtegusõna e ühendverb M3, SÜ13

ühendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44

ühetähenduslik e monoseemiline L46

ühetähenduslikkus e monoseemia L46

ühildumine e kongruents SÜ3, SÜ16--SÜ19, SÜ48, SÜ64, SÜ100, SÜ106--SÜ109

üks M150

ülakoma O21, O65

üldkasutatavaid lühendeid O50

üldkasutatavaid märke O70

üldlaiend SÜ8, SÜ66--SÜ67, SÜ130

üldleksikoloogia L1

üldminevik e preteeritum M85, M90, SÜ26

üldnimi e apellatiiv M4, L54

üldsläng L25

üldsõnavara L22

üldühendav sidesõna M13

ülekantud tähendus L47

ülimussuurtäht O37

ülipikk häälik O9

ülivõrre e superlatiiv M100, M103

ümarsulud O66

ümberütlus vt perifraas

ürituste nimetamine O33

üte SÜ131