2012 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2012 to 31 Detsember 2012 » 2012-09-17

2012-09-17
meil
kiri
1-11/12/34-1
Haridus- ja Teadusministeerium
N/A
2012-09-13
K. Oro
N/A
Liikmekandidaadi nimetamine EK töögruppi "Institutional Human Resources Strategy Group"
Lugupeetud teadus- ja arendusasutuste esindajadOn rõõmustav, et mitmed asutused on näidanud üles huvi osaleda Euroopa Komisjon juhitavas institutsioonipõhises inimressursi strateegiagrupis.

Käeseosevaga tuletan meelde, et ootame Teie tagasisidet osalemise kohta koos täidetud ankeediga 24. septembriks. Juhul kui soovite töögrupis osaleda ja ankeedi otse Komisjonile saata, siis HTM on tänulik kui oma osalusest meid informeeriksite.

Ühtlasi püüan anda vastuseid laekunud küsimustele:• Meie asutus ei täida kõiki teadlaste harta ja töölevõtmise juhendi nõudeid. Kas asutus sellisel juhul üldse saab töögrupis osaleda?

Jah, töögrupis on võimalik osaleda kõigil, harta ja juhendi printsiibid ei pea olema 100%-liselt täidetud. Küll aga peab asutuses olema valmidus nende teemadega tegeleda. Euroopa Komisjon eeldab, et töögrupis osalevad asutused on huvitatud harta ja juhendi printsiipe oma asutuse kontekstis analüüsima ja tegelema puudujääkide kõrvaldamisega valitud ajagraafikus. Komisjoni silmis peaks asutuse huvi olema taotleda kvaliteedimärki. Töögrupi mõte on motiveerida asutusi oma inimressursi poliitikate väljatöötamisel ja toetada asutusi kvaliteedimärgi taotlemise protsessi läbimisel. Kvaliteedimärki on võimalik taotleda ka töögrupis osalemata.• Mida kirjutada ankeeti?

Osalemisankeedis motivatsioonikirja küsimine on esmakordne. Seega varasemaid näiteid ette anda ei ole. Soovitus on kirjutada aus vastus, viidates praegustel asutuse strateegiatele-arengukavadele ning võimalusel juurde lisada, kas ja millal on asutus valmis kvaliteedimärgi taotlemise protsessi läbima.• Kas on võimalik hüvitada koosolekutel osalemisega kaasnevad reisikulud?

Varasemalt on Euroopa Komisjon hüvitanud osalejate lennupiletid. Hetkel puudub informatsioon, kas see on planeeritud ka sel korral. Arvestades varasemat praktikat, langetab Euroopa Komisjon sellekohase otsuse peale osalemise sooviavalduse laekumist. Ettepanek on edastada Euroopa Komisjonile koos osalemissooviga tingimus reisikulude hüvitamine. Muid kulude hüvitamise võimalusi ettenähtud ei ole.• Millise rolli võtab Eesti Teadusagentuur harta ja juhendi küsimustes?

Eesti Teadusagentuur osaleb töörühmas ja planeerib asutuste ülese inimressursi puudutava seadusandluse ja rahastusinstrumentide analüüsi läbiviimist. Hetkel on alustatud lähteülesande püstitusega.

Plaani kohaselt katab analüüs harta ja juhendi teemasid, kuid peaeesmärk ei ole mitte kvaliteedimärgi taotlemine iseenesest, vaid analüüs peaks eelkõige toetama teaduse inimressursipoliitikate protsesse siseriiklikult ning pakkuma tuge Eesti T&A asutustele oma siseanalüüside läbiviimisel. Analüüsi eesmärgiks on seadusandluse ja rahastusinstrumentide analüüs, nõrkuste ja tugevuste väljaselgitamine ja ettepanekute tegemine tulevasteks otsustusprotsessideks.

Heade soovidega,

Ursula Tubli

HTM teadusosakonna peaekspert

735 03 16
N/A
N/A